1. Bevezetés
Az alábbi információkkal szeretnénk Önnek, mint „érintettnek” áttekintést nyújtani az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról és az adatvédelmi törvények szerinti jogairól. Weboldalunkat alapvetően személyes adatok megadása nélkül is használhatja. Ha azonban weboldalunkon keresztül szeretné igénybe venni vállalkozásunk speciális szolgáltatásait, személyes adatok feldolgozása válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalapja a feldolgozásnak, akkor rendszerint az Ön hozzájárulását kérjük. A személyes adatok, például az Ön neve, címe vagy e-mail címe feldolgozása mindig az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az „OMS Prüfservice GmbH” országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok köréről és céljáról. Adatkezelőként számos technikai és szervezési intézkedést hajtottunk végre annak érdekében, hogy a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét biztosítsuk. Mindazonáltal az internetes adatátvitel mindig tartalmazhat biztonsági réseket, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt Önnek lehetősége van arra is, hogy személyes adatait más módon, például telefonon vagy postai úton továbbítsa nekünk.
2. Adatkezelő
A DS-GVO értelmében adatkezelő: OMS Inventuren GmbH Gutenbergstraße 20 30823 Garbsen Niedersachsen Tel.: +49 (0)511 / 515 283-0 Internet: www.oms-inventuren.de
3. Adatvédelmi megbízott
Az adatvédelmi megbízott elérhetősége: Kai Ochmann Telefon: 07134/90894-0 Telefax: 07134/90894-25 E-Mail: datenschutz@oms-pruefservice.de Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel és észrevételekkel bármikor fordulhat közvetlenül az adatvédelmi megbízotthoz.
4. Definíciók
Az adatvédelmi nyilatkozat az európai irányelv és a döntéshozó által az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) megalkotásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előzetesen megmagyarázni a használt kifejezéseket. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:
1. SZEMÉLYES ADATOK
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
2. ÉRINTETT
Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő (cégünk) kezeli.
3. FELDOLGOZÁS
Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
4. A FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSA
A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozzák azok jövőbeli feldolgozását.
5. PROFILALKOTÁS
A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan típusa, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll, hogy egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat értékeljen, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy annak változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.
6. ÁLNEVESÍTÉS
Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők hozzá azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.
7. FELDOLGOZÓ
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
8. CÍMZETT
A címzett olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban fogadónak azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kaphatnak.
9. HARMADIK FÉL
A harmadik fél az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy egyéb szerv.
10. HOZZÁJÁRULÁS
A hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekedet formájában, amellyel az érintett kifejezi beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához.
5. Az adatkezelés jogalapja
A DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (a TMG 15. § (3) bekezdésével összefüggésben) jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan adatkezelési műveletekhez, amelyek során hozzájárulást kapunk egy adott adatkezelési célhoz. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön a szerződő fele, mint például az áruk szállításához vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetében. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely miatt a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, például az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik. Kivételes esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének d) pontján alapulna. Végül a feldolgozási műveletek a DS-GVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Azok az adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ezen a jogalapon nyugszanak, ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha Ön cégünk ügyfele (DS-GVO (47) preambulumbekezdés 2. mondat).
6. Adattovábbítás harmadik fél részére
Az Ön személyes adatait az alább felsoroltakon kívül más célból nem továbbítjuk harmadik félnek. Személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha: 1. Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja a) alpontja szerint, 2. a DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1. mondat 1. f. lit. alapján a továbbítás jogos érdekeink védelme érdekében megengedett, és nincs okunk feltételezni, hogy az Ön adatainak továbbításának elmaradásához fűződő, védelemre méltó, nyomós érdeke fűződik, 3. abban az esetben, ha a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. c. lit. c) pontja alapján jogi kötelezettség áll fenn az Ön adatainak közlésére, valamint 4. ez jogilag megengedett és szükséges az Önnel való szerződéses kapcsolatok feldolgozásához a DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1 p. 1 lit. b. szerint. Annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédjük, és szükség esetén lehetőségünk legyen az adatok harmadik országokba (az EU/EGT-n kívülre) történő továbbítására, az Európai Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján megbízásos adatkezelési megállapodásokat kötöttünk.
7. Technológia
7.1 SSL/TLS TITKOSÍTÁS
Ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ az adatfeldolgozás biztonsága és a bizalmas tartalmak, például a megrendelések, bejelentkezési adatok vagy az Ön által nekünk, mint üzemeltetőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelmek továbbításának védelme érdekében. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett egy „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról. Ezt a technológiát az Ön által továbbított adatok védelmére használjuk.
7.2 ADATGYŰJTÉS A WEBOLDAL LÁTOGATÁSA SORÁN
Amikor Ön csak tájékoztatás céljából használja weboldalunkat, azaz ha nem regisztrál vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (az úgynevezett „szervernaplófájlokban”). Weboldalunk egy sor általános adatot és információt gyűjt minden alkalommal, amikor Ön vagy egy automatizált rendszer hozzáfér egy oldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a szervernaplófájlokban tároljuk. A következő adatok kerülhetnek rögzítésre 1. a használt böngésző típusai és verziói 2. a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, 3. az a weboldal, amelyről a hozzáférő rendszer a mi weboldalunkra érkezett (ún. hivatkozó), 4. a weboldalunkon egy hozzáférési rendszeren át elért aloldalakat, 5. a weboldalra való belépés dátuma és időpontja, 6. az internetprotokoll-cím (IP-cím), 7. a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója. 7.2 ADATGYŰJTÉS A WEBOLDAL LÁTOGATÁSA SORÁN Amikor Ön csak tájékoztatás céljából használja weboldalunkat, azaz ha nem regisztrál vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (az úgynevezett „szervernaplófájlokban”). Weboldalunk egy sor általános adatot és információt gyűjt minden alkalommal, amikor Ön vagy egy automatizált rendszer hozzáfér egy oldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a szervernaplófájlokban tároljuk. A következő adatok kerülhetnek rögzítésre 1. a használt böngésző típusai és verziói 2. a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, 3. az a weboldal, amelyről a hozzáférő rendszer a mi weboldalunkra érkezett (ún. hivatkozó), 4. a weboldalunkon egy hozzáférési rendszeren át elért aloldalakat, 5. a weboldalra való belépés dátuma és időpontja, 6. az internetprotokoll-cím (IP-cím), 7. a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója.
8. Cookie-k
8.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A COOKIE-KRÓL
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek olyan kis fájlok, amelyeket az Ön böngészője automatikusan hoz létre és tárol az Ön informatikai rendszerén (laptop, táblagép, okostelefon vagy hasonló), amikor meglátogatja a weboldalunkat. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön végeszközén, és nem tartalmaznak vírusokat, trójai vagy egyéb rosszindulatú programokat. A sütikben olyan információk tárolódnak, amelyek az adott használt végberendezéssel kapcsolatosak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal közvetlen tudomást szerzünk az Ön személyazonosságáról. A cookie-k használata egyrészt azt a célt szolgálja, hogy ajánlatunk használatát kellemesebbé tegyük az Ön számára. Az úgynevezett munkamenet cookie-kat arra használjuk, hogy felismerjük, hogy Ön már meglátogatta weboldalunk egyes oldalait. Ezek automatikusan törlődnek, miután Ön elhagyta oldalunkat. Ezenkívül a felhasználóbarát működés optimalizálása érdekében ideiglenes cookie-kat is használunk, amelyek egy bizonyos meghatározott ideig tárolódnak az Ön végkészülékén. Ha újra meglátogatja oldalunkat, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, automatikusan felismerjük, hogy Ön már járt oldalunkon, és hogy milyen bejegyzéseket és beállításokat eszközölt, így azokat nem kell újra megadnia. Másrészt cookie-kat használunk arra, hogy statisztikailag rögzítsük weboldalunk használatát és kiértékeljük azt, hogy optimalizálhassuk az ajánlatunkat az Ön számára. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük, hogy Ön már járt a weboldalunkon, amikor újra meglátogatja azt. Ezek a cookie-k egy meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek.
8.2 A COOKIEK HASZNÁLATÁNAK JOGALAPJA
A cookie-k által feldolgozott adatok, amelyek a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, így a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének 1. p. 1. f) pontja szerint szükségesek jogos érdekeink, valamint harmadik felek érdekeinek védelméhez. Az minden egyéb cookie esetében Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a. értelmében az Opt-in cookie bannerünkön keresztül adta meg ehhez a hozzájárulását. Itt bármikor módosíthatja a cookie-beállításokat, és bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Továbbá a cookie szabályzat tájékoztatja Önt a használt cookie-król és azok tárolási idejéről. Link a cookie szabályzathoz Link zu unseren Cookie-Richtlinien
8.3 COOKIE HOZZÁJÁRULÁS A COMPLIANZ SEGÍTSÉGÉVEL
Weboldalunk a „Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent” cookie hozzájárulási technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos cookie-k böngészőjében történő tárolásához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. E technológia szolgáltatója a Complianz B.V., Atoomweg 6b, 9743 AK Groningen, Hollandia (a továbbiakban: Complianz). Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Complianz cookie kerül tárolásra az Ön böngészőjében, amelyben az Ön által adott hozzájárulások vagy azok visszavonása rögzítésre kerülnek. Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön nem törli a Complianz cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi megőrzési időszakok nem változnak. A Complianz által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos részletek a https://complianz.io/privacy-statement oldalon találhatók. A Complianz cookie-k hozzájárulási technológiája a cookie-k használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. c. pontja. További információ a https://culturgut.eu/cookie-richtlinie-eu/ oldalon található.
9. Honlapunk tartalma
9.1 KAPCSOLATFELVÉTEL / KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP
Személyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben). Hogy kapcsolatfelvételi űrlap esetén milyen adatokat gyűjtünk, az az adott kapcsolatfelvételi űrlapon látható. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolása vagy a kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó technikai adminisztráció céljából tároljuk és használjuk fel. Az adatok feldolgozásának jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk, hogy válaszoljunk az Ön kérésére. Ha az Ön kapcsolatfelvétele szerződés megkötésére irányul, az adatkezelés további jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az Ön adatait a kérelme végleges feldolgozását követően töröljük; ez akkor történik meg, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett ügyet véglegesen tisztázták, és feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes törvényi megőrzési kötelezettség.
9.2 PÁLYÁZATKEZELÉS / ÁLLÁSBÖRZE
A jelentkezők személyes adatainak gyűjtését és feldolgozását a jelentkezési folyamat lebonyolítása céljából általában testvérvállalatunk, az ALPHATOP HR GmbH végzi. Ha Ön közvetlenül hozzánk jelentkezik, akkor a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében jogilag érvényes hozzájárulást kérünk Öntől, hogy adatait továbbíthassuk az ALPHATOP HR GmbH-nak. További információkat az ALPHATOP HR GmbH-tól kaphat.
9.3 ÉLŐ CSEVEGÉS A CRISP-EN KERESZTÜL
Az Önnel való kommunikáció javítása és felgyorsítása érdekében a Crisp IM SARL, 149 rue Pierre Sémard, 29200 Brest, Franciaország által biztosított élő chat rendszert használjuk. A Crisp tárolja az Ön e-mail címét és telefonszámát, amennyiben Ön megadja azokat. Ezen kívül az Ön üzenetének tartalmát, aktivitási státuszát, IP-címét, operációs rendszerét és böngészőjét, nyelvi beállításait, időzónáját és az IP-címe alapján földrajzi helyzetét. A Crisp használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének 1. p. 1. lit. a) pontja szerint. A megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötésre került. A Crisp-nél történő adatfeldolgozással kapcsolatos további információkat a következő címen talál: https://crisp.chat/de/privacy/
10. Tevékenységeink a közösségi hálón
Annak érdekében, hogy a közösségi oldalakon is kommunikálni tudjunk Önnel, és tájékoztatni tudjuk szolgáltatásainkról, ott saját oldalakkal vagyunk jelen. Ha Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat, a GDPR 26. cikke értelmében az adott közösségi médiaplatform szolgáltatójával közösen vagyunk felelősek az általa kiváltott, személyes adatokat érintő feldolgozási műveletek tekintetében. Ezen oldalak eredeti szolgáltatói nem mi vagyunk, csupán az adott szolgáltatók által számunkra biztosított lehetőségek keretein belül használjuk azokat. Ezért elővigyázatosságból felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ön adatai az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is feldolgozásra kerülhetnek. A használat ezért adatvédelmi kockázatokkal járhat az Ön számára, mivel nehezebb lehet az Ön jogainak védelme, pl. a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz stb. való jogai, és a közösségi hálózatokban a feldolgozás gyakran közvetlenül reklámcélokból vagy a felhasználói magatartás elemzése céljából történik a szolgáltatók által, anélkül, hogy ezt mi befolyásolni tudnánk. Ha a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, gyakran sütiket használnak, vagy a felhasználói magatartást közvetlenül az Ön saját felhasználói profiljához rendelik a közösségi hálózatokban (ha Ön itt bejelentkezett). A személyes adatok leírt feldolgozására a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint kerül sor a mi jogos érdekünk és az adott szolgáltató jogos érdeke alapján annak érdekében, hogy időben kommunikálni tudjunk Önnel, vagy tájékoztatni tudjuk Önt szolgáltatásainkról. Ha Önnek mint felhasználónak beleegyezését kell adnia az adott szolgáltatóknál történő adatfeldolgozáshoz, a jogalap a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjára hivatkozik, összefüggésben a DS-GVO 7. cikkével. DS-GVO 7. cikke. Mivel mi nem férünk hozzá a szolgáltatók adatbázisaihoz, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön jogait (pl. tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez stb.) a legjobb, ha közvetlenül az adott szolgáltatónál gyakorolja. Az Ön adatainak a közösségi hálózatokban történő feldolgozásáról és a tiltakozási vagy visszavonási jogával (ún. Opt-Out) való élés lehetőségéről az alábbiakban az általunk használt közösségi hálózatok adott szolgáltatójánál talál további információkat:
10.1 Facebook
( Társ) adatkezelő az európai adatfeldolgozás tekintetében: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland Adatvédelmi szabályzat (adatkezelési szabályzat): https://www.facebook.com/about/privacy Opt-Out és hirdetési beállítások: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen https://de-de.facebook.com/about/privacy/
10.2 Instagram
(Társ) adatkezelő a németországi adatfeldolgozás tekintetében: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland Adatvédelmi szabályzat (adatkezelési szabályzat): http://instagram.com/legal/privacy/ Opt-Out és hirdetési https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
10.3 LinkedIn
( Társ) adatkezelő az európai adatfeldolgozás tekintetében: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out és hirdetési beállítások: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
10.4 YouTube
( Társ) adatkezelő az európai adatfeldolgozás tekintetében: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy Opt-Out és hirdetési beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated
10.5 XING
(Társ) adatkezelő a németországi adatfeldolgozás tekintetében: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland Adatvédelmi szabályzat: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Információkérés XING-tagok számára: https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure
11. Közösségi média bővítmények
11.1 FACEBOOK BŐVÍTMÉNY
Ezen a weboldalon integráltuk a Facebook cég komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és kapcsolatba lépjenek egymással. A közösségi hálózat szolgálhat vélemény- és tapasztalatcsere platformként, illetve lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy céggel kapcsolatos információkat adjon meg. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel és barátkérések révén hálózatot hozzanak létre. A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok adatkezelője, amennyiben az érintett az USA-n vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Minden egyes alkalommal, amikor Ön a jelen weboldal általunk üzemeltetett egyes oldalainak egyikét megnyitja, amelyre egy Facebook-komponenst (Facebook plug-in) integráltunk, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap az adott Facebook-komponenstől, hogy töltse le a Facebookról a megfelelő Facebook-elemet. A Facebook-bővítmények teljes áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE oldalon. E technikai eljárás keretében a Facebook információt kap arról, hogy Ön a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezett a Facebookba, a Facebook minden egyes alkalommal, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, illetve a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri, hogy Ön weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Facebook-elem összegyűjti, és a Facebook hozzárendeli az adott Facebook-fiókhoz. Ha Ön rákattint a weboldalunkra integrált Facebook gombok valamelyikére, például a „Tetszik” gombra, vagy ha hozzászólást ír, a Facebook ezt az információt az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli és eltárolja ezeket a személyes adatokat. A Facebook mindig kap információt a Facebook komponensén keresztül arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat, ha a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra; ez attól függetlenül történik, hogy Ön rákattintott-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a Facebooknak, akkor megakadályozhatja az információ továbbítását, ha a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából. A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Továbbá elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál a magánélet védelmére. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok Facebooknak történő továbbításának megakadályozását. Ilyen alkalmazásokat használhat az adatok Facebook felé történő továbbításának megakadályozására.
11.2 INSTAGRAM BŐVÍTMÉNY
Ezen a weboldalon az Instagram szolgáltatás komponenseit integráltuk. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősülő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket és videókat osszanak meg, valamint hogy ezeket az adatokat más közösségi hálózatokban is terjesszék. Az Instagram szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Minden alkalommal, amikor Ön a jelen weboldal általunk üzemeltetett egyes oldalainak valamelyikét megnyitja, amelyre egy Instagram-komponenst (Instagram-gombot) integráltunk, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap az adott Instagram-komponenstől, hogy töltse le a megfelelő komponenst az Instagramról. Ennek a technikai folyamatnak a részeként az Instagram információt kap arról, hogy Ön a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram minden egyes alkalommal, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri, hogy Ön melyik konkrét aloldalt látogatja. Ezeket az információkat az Instagram komponens gyűjti, és az Instagram az Ön Instagram fiókjához rendeli. Ha Ön a weboldalunkra integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, az így továbbított adatokat és információkat az Instagram az Ön személyes Instagram felhasználói fiókjához rendeli, és az Instagram tárolja és dolgozza fel. Az Instagram az Instagram komponensen keresztül minden esetben információt kap arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat, ha a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba; ez attól függetlenül történik, hogy Ön rákattintott-e az Instagram komponensre vagy sem. Ha nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön az Instagramnak, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik Instagram-fiókjából. További információk és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ oldalon találhatók.
11.3 LINKEDIN BŐVÍTMÉNY
Ezen a weboldalon a LinkedIn Corporation komponenseit integráltuk. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meglévő üzleti kapcsolataikkal kapcsolatba lépjenek, és új üzleti kapcsolatokat kössenek. A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívüli adatvédelmi kérdésekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland felelős. A LinkedIn komponenssel (LinkedIn plug-in) ellátott weboldalunk minden egyes megnyitásakor ez a komponens az Ön által használt böngészőt arra készteti, hogy a LinkedIn-től letöltse a komponens megfelelő ábrázolását. A LinkedIn beépülő modulokkal kapcsolatos további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. Ennek a technikai eljárásnak a részeként a LinkedIn információt kap arról, hogy Ön a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn minden egyes alkalommal, amikor Ön belép a weboldalunkra, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri, hogy Ön a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a LinkedIn komponens gyűjti, és a LinkedIn az Ön LinkedIn fiókjához rendeli. Ha Ön a weboldalunkra integrált LinkedIn gombra kattint, a LinkedIn ezt az információt az Ön személyes LinkedIn felhasználói fiókjához rendeli és tárolja ezeket a személyes adatokat. A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat, ha a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg bejelentkezett a LinkedIn-be; ez attól függetlenül történik, hogy Ön rákattintott-e a LinkedIn komponensre vagy sem. Ha nem szeretné, hogy ezek az információk továbbításra kerüljenek a LinkedIn felé, akkor megakadályozhatja az adattovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik LinkedIn fiókjából. A LinkedIn lehetőséget biztosít az e-mail üzenetekről, SMS-üzenetekről és célzott hirdetésekről való leiratkozásra, valamint a hirdetési beállítások kezelésére a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon. A LinkedIn olyan partnereket is használ, mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, amelyek cookie-kat helyezhetnek el. Az ilyen cookie-kat a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen lehet elutasítani. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen érhetők el. A LinkedIn cookie-irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhetők el.
12. Internetes elemzés
12.1 GOOGLE ANALITIKA
Weboldalainkon a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; a továbbiakban „Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk. Ebben az összefüggésben álnevesített felhasználói profilok jönnek létre, és cookie-kat (lásd a „Cookie-k” pontot) használunk. A cookie-k által generált információk a weboldal Ön általi használatáról, mint például 1. böngésző típusa/verziója, 2. használt operációs rendszer, 3. hivatkozási URL (a korábban meglátogatott oldal), 4. a hozzáférő számítógép hostneve (IP-cím), 5. a szerverkérés időpontja, a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására használják fel piackutatás és ezen internetes oldalak keresletorientált kialakítása céljából. Ezek az információk harmadik félnek is továbbíthatók, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik felek a nevünkben feldolgozzák ezeket az adatokat. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. Az IP-címeket anonimizáljuk, hogy a hozzárendelés ne legyen lehetséges (IP-maszkolás). A cookie-k használatát a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes körű funkcióit. Ezek a feldolgozási műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta. Ezen túlmenően egy böngésző-kiegészítő letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását. A böngésző-kiegészítő alternatívájaként, különösen a mobileszközök böngészői esetében, a következő linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics által végzett adatgyűjtést: Google Analytics deaktiválása. A rendszer egy Opt-out cookie-t állít be, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az Opt-out cookie csak ebben a böngészőben és csak a mi weboldalunkra érvényes, és az Ön eszközén tárolódik. Ha törli a cookie-kat ebben a böngészőben, újra be kell állítania az opt-out cookie-t. A Google Analytics rendszerrel kapcsolatos további adatvédelmi információk megtalálhatók például a Google Analytics súgójában (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).
12.2 GOOGLE ANALYTICS REMARKETING
Ezen a weboldalon integráltuk a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi egy vállalat számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg olyan internetfelhasználóknak, akik korábban már meglátogatták a vállalat weboldalát. A Google Remarketing integrálása lehetővé teszi tehát egy vállalat számára, hogy felhasználóhoz kapcsolódó hirdetéseket hozzon létre, és ennek következtében érdeklődéshez igazodó hirdetéseket jelenítsen meg az internetfelhasználónak. A Google Remarketing szolgáltatásait üzemeltető vállalat a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A Google Remarketing célja az érdeklődési körnek megfelelő hirdetések megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google hirdetési hálózatán keresztül olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy más internetes oldalakon jelenítsünk meg, amelyek az internetfelhasználók egyéni igényeihez és érdeklődési köréhez igazodnak. A Google Remarketing cookie-t helyez el az Ön informatikai rendszerében. A cookie lehetővé teszi a Google számára, hogy felismerje a weboldalunk látogatóját, amikor az ezt követően olyan weboldalakat látogat meg, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden alkalommal, amikor Ön olyan webhelyet látogat meg, amelybe a Google Remarketing szolgáltatást integrálták, az Ön internetes böngészője automatikusan azonosítja magát a Google felé. Ennek a technikai eljárásnak a részeként a Google olyan személyes adatokhoz jut hozzá, mint az Ön IP-címe vagy böngészési szokásai, amelyeket a Google többek között az érdeklődéshez igazodó hirdetések megjelenítésére használ fel. A cookie használatával személyes adatok, például az Ön által látogatott weboldalak tárolódnak. Minden alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, személyes adatokat, beleértve az Ön IP-címét is, továbbítunk a Google-nek az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek. Ön bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen elutasíthatja a cookie-k elhelyezését. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az Ön informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie-kat bármikor törölheti az internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Továbbá lehetősége van arra, hogy elutasítsa a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ehhez az Ön által használt internetböngészőből a www.google.de/settings/ads linket kell megnyitnia, és ott kell elvégeznie a kívánt beállításokat. Ezek a feldolgozási műveletek kizárólag akkor kerülnek végrehajtásra, ha Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulását adta. További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók.
13. Reklámok
13.1 GOOGLE ADS (KORÁBBAN ADWORDS)
Weboldalunk a Google Ads funkcióit használja, amellyel a Google keresési találatokban, valamint harmadik felek weboldalain hirdetünk e weboldal számára. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). E célból a Google egy cookie-t helyez el az Ön végberendezésének böngészőjében, amely automatikusan lehetővé teszi az érdeklődésen alapuló hirdetést egy álneves cookie azonosító segítségével és az Ön által meglátogatott oldalak alapján. Ezek az adatkezelési műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta. További adatfeldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Google összekapcsolja internetes és alkalmazásböngészési előzményeit a Google-fiókjával, és a Google-fiókjából származó információkat felhasználja az Ön által a weben megtekintett hirdetések személyre szabásához. Ebben az esetben, ha Ön a weboldalunk látogatása során bejelentkezik a Google fiókjába, a Google az Ön adatait a Google Analytics adataival együtt felhasználja a célcsoportlisták létrehozásához és meghatározásához az eszközök közötti remarketinghez. Ebből a célból a Google az Ön személyes adatait ideiglenesen összekapcsolja a Google Analytics adataival, hogy célcsoportokat alakítson ki. A hirdetési preferenciákhoz tartozó cookie-k beállítását véglegesen kikapcsolhatja a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Alternatív megoldásként a Digital Advertising Alliance-től a www.aboutads.info internetes címen tájékozódhat a cookie-k beállításáról, és elvégezheti az ezzel kapcsolatos beállításokat. Végül pedig beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról, és egyénileg dönthessen azok elfogadásáról, vagy bizonyos esetekben vagy általában kizárhatja a sütik elfogadását. Ha nem fogadja el a cookie-kat, weboldalunk működése korlátozott lehet. További információk és a hirdetésekre és a Google-ra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések itt olvashatók: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
13.2 Google AdSense
Ezen a weboldalon integráltuk a Google AdSense-t. A Google AdSense egy olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik fél webhelyein. A Google AdSense egy algoritmuson alapul, amely a harmadik fél webhelyein megjelenő hirdetéseket az adott harmadik fél webhely tartalmának megfelelően választja ki. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődéshez kötött célzását, amely egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósul meg. A Google AdSense komponens üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A Google AdSense komponens célja, hogy hirdetéseket integráljon a weboldalunkon. A Google-AdSense cookie-t helyez el az Ön informatikai rendszerében. A cookie beállításával az Alphabet Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, lehetővé válik, hogy elemezze weboldalunk használatát. Minden egyes alkalommal, amikor Ön a weboldalunk általunk üzemeltetett olyan oldalát látogatja meg, amelyre Google AdSense komponenst integráltunk, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészőjét az adott Google AdSense komponens automatikusan felszólítja, hogy az online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából adatokat továbbítson az Alphabet Inc. részére. E technikai eljárás keretében az Alphabet Inc. személyes adatokhoz jut, például az Ön IP-címéhez, amelyeket az Alphabet Inc. többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékok elszámolásának lehetővé tételére használ. Ön a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen elutasíthatja a cookie-k elhelyezését. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Alphabet Inc. cookie-kat helyezzen el az Ön informatikai rendszerén. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már beállított cookie-kat bármikor törölheti az internetes böngésző vagy más szoftverek segítségével. A Google AdSense úgynevezett követő pixeleket is használ. A követő pixel egy miniatűr grafika, amely a weboldalakba ágyazva lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájlok elemzését, amivel statisztikai kiértékelés végezhető. A beágyazott követő pixel segítségével az Alphabet Inc. felismeri, hogy az Ön informatikai rendszere megnyitott-e egy weboldalt, és ha igen, mikor, és mely linkekre kattintott. A követő pixeleket többek között arra használják, hogy kiértékeljék a weboldal látogatóinak forgalmát. A Google AdSense-en keresztül személyes adatok és információk, amelyek az IP-címet is tartalmazzák, és amelyek a megjelenített hirdetések gyűjtéséhez és számlázásához szükségesek, az Amerikai Egyesült Államokban található Alphabet Inc. részére kerülnek továbbításra. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és dolgozzák fel. Az Alphabet Inc. továbbíthatja ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek. A Google-AdSense részletesebb leírása ezen a linken található: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ Ezek az adatkezelési műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulást adtak.
13.3 GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉSSEL
Ezen a weboldalon integráltuk a Google hirdetéseket. A Google Ads egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google keresőmotor találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google Ads lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre megadjon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével a hirdetés kizárólag akkor jelenik meg a Google keresőmotor találataiban, amikor a felhasználó a keresőmotorral kulcsszóra vonatkozó keresési eredményt keres. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével és az előre meghatározott kulcsszavaknak megfelelően kerülnek elosztásra a témához kapcsolódó weboldalakon. A Google Ads szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A Google Ads célja a weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy harmadik fél vállalatok weboldalain és a Google keresőmotor keresési találataiban érdeklődésre releváns hirdetéseket jelenít meg, valamint a weboldalunkon harmadik féltől származó hirdetéseket jelenít meg. Ha Ön egy Google-hirdetésen keresztül lép be weboldalunkra, a Google egy úgynevezett konverziós cookie-t tárol az Ön informatikai rendszerén. A konverziós cookie harminc nap után érvényét veszti, és nem használható az Ön azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, akkor a konverziós cookie arra szolgál, hogy nyomon kövesse, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online áruházi rendszer kosarát meglátogatta-e weboldalunkon. A konverziós cookie lehetővé teszi mind számunkra, mind a Google számára annak nyomon követését, hogy az AdWords-hirdetésen keresztül a weboldalunkra belépő felhasználó generált-e eladást, azaz befejezett-e vagy lemondott-e egy vásárlást. A Google a konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a weboldalunk látogatottsági statisztikáinak elkészítéséhez használja fel. Ezeket a látogatási statisztikákat pedig arra használjuk, hogy meghatározzuk a hirdetéseken keresztül hozzánk irányított felhasználók számát, azaz meghatározzuk az adott hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és optimalizáljuk a hirdetéseinket a jövőre nézve. Sem a mi cégünk, sem a Google Hirdetések más hirdetői nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek alapján Önt azonosítani lehetne. A konverziós cookie segítségével személyes adatok, például az Ön által meglátogatott weboldalak tárolódnak. Minden alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, személyes adatokat, beleértve az Ön által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítunk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek. Ön bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen elutasíthatja a cookie-k elhelyezését. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google az Ön informatikai rendszerén konverziós sütit helyezzen el. Ezenkívül a Google Ads által már beállított cookie-kat bármikor törölheti az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Továbbá, Önnek lehetősége van arra, hogy elutasítsa a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ehhez az Ön által használt internetböngészőből a www.google.de/settings/ads linket kell megnyitnia, és ott kell elvégeznie a kívánt beállításokat. Ezek az adatkezelési műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta. További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a www.google.de/settings/ads oldalon találhatók.
14. Az Ön jogai érintettként
14.1 VISSZAIGAZOLÁSHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy visszaigazolást kérjen tőlünk arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat.
14.2 HOZZÁFÉRÉSI JOG ART. 15 DS-GVO
Önnek joga van ahhoz, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon tőlünk az Önről tárolt személyes adatokról, valamint megkapja ezen adatok másolatát.
14.3 HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG ART. 16 DS-GVO
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Jogában áll továbbá kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés céljait.
14.4 TÖRLÉS ART. 17 DS-GVO
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben a törvényben előírt okok egyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés vagy tárolás nem szükséges.
14.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA ART. 18 DS-GVO
Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha a jogszabályi feltételek valamelyike fennáll.
14.6 ADATHORDOZHATÓSÁG ART. 20 DS-GVO
Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott, Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy mi akadályoznánk, akinek a személyes adatokat átadták, feltéve, hogy az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a DS-GVO 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges. Továbbá, az adatok hordozhatóságához való jogának a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy elérje, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.
14.7 TILTAKOZÁS ART. 21 DS-GVO
Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja (közérdekű adatkezelés) vagy f) pontja (érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés) alapján végeznek. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilozásra is a DS-GVO 4. cikkének 4. pontja értelmében. Ha Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Egyedi esetekben személyes adatokat dolgozunk fel közvetlen reklámtevékenység végzése céljából. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak ilyen célú reklámozás céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik személyes adatainak direkt marketing célú feldolgozása ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni ilyen célokra. Ezen túlmenően Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy az adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Ön a 2002/58/EK irányelvtől eltérően az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a tiltakozáshoz való jogát technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal gyakorolhatja.
14.8 AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY SZERINTI HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor, a jövőbeni hatállyal visszavonja.
14.9 PANASZTÉTEL A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL
Önnek joga van panaszt tenni a személyes adatok általunk történő feldolgozásával kapcsolatban az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál.
15. A személyes adatok rutinszerű tárolása, törlése és zárolása
Személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük és tároljuk, vagy ha ezt a vállalatunkra vonatkozó jogi rendelkezések előírják. Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.
16. A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időtartam lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.  
18. Az adatvédelmi szabályzat naprakészsége és módosítása
Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes és a következő státusszal rendelkezik: 2021. augusztus. Internetes oldalaink és ajánlataink továbbfejlesztése, illetve megváltozott jogi vagy hatósági követelmények miatt szükségessé válhat a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot bármikor elérhető és kinyomtatható a weboldalon a „https://oms-inventuren.de/datenschutz/” címen.